Vrienden van Amalia Staete

Doelstelling

De doelstelling van ‘Stichting Vrienden van Amalia Staete’ is de verbreding van de bekendheid van de Stichting Amalia, gevestigd te Utrecht en het bevorderen van het welzijn en welbevinden van de bewoners van door deze stichting geëxploiteerde woon-zorgcentra. Daarbij richt de stichting zich met name of de leeftijdsgroep van ouderen dan (vijfenvijftig) 55 jaar.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven en ter beschikking stellen van fondsen en andere middelen, hetzij in natura hetzij in financiële zin, en het enthousiast maken van mensen en instellingen uit de brede reformatorische achterban in de wijde regio Utrecht om als donateurs (‘vrienden’) mee te helpen het doel van de stichting te verwezenlijken. Donateurs van de stichting en anderen die deel uitmaken van de doelgroep van de stichting kunnen al dan niet tegen betaling gebruik maken van door de stichting ter beschikking gestelde faciliteiten.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn beschikbaar gesteld in een PDF-bestand en kunt u hier downloaden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen. Eén bestuurder wordt benoemd door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Voor de andere vier bestuursleden dient er goedkeuring te zijn van de kerkenraad. Dit geeft de kerkenraad een positie om toe te zien op het identiteitsbeleid. Het bestuur voert het beleid over Amalia Staete, neemt de nodige besluiten en is opdrachtgever voor de bouw van het appartementencomplex en eigenaar en beheerder van het complex.

J.H. (Hennie) Bink
Voorzitter
Mr. G.K. (Gertina) Heger
Secretaris
G.J. (Ger) van der Linden
Penningmeester
R.R. (Reinier) van Selm
Bestuurslid
J.A. (Abjan) Jacobse
Bestuurslid

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Amalia Staete heeft geen personeel in dienst. Onkosten die uitgeoefend zijn in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt beschikbaar gesteld in een PDF-bestand en kunt u hier downloaden nadat het verslag is opgesteld.

Financiele verantwoording
De financiele verantwoording wordt beschikbaar gesteld in een PDF-bestand en kunt u hier downloaden nadat de verantwoording is opgesteld.

Wat is een ANBI-status?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst. Hieronder treft u de ANBI-informatie aan.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Amalia Staete
Eerste Westerparkhof 1
3544 WZ Utrecht
Tel. 030-6038970

E-mail: vriendenvan@amaliastaete.nl
Website: www.amaliastaete.nl

KvK: 64347974 te Utrecht